Veľká vianočná súťaž

je ukončená.

HYUNDAI Kona Electric

hyundai kona ev

iPhone 11 256 GB

iphone

200 EUR poukážka

kupon
20 rokov plnych vyhod

Oslavujte s nami
výhrou za svoj nákup

Súťaž trvá od 15. 11. do 31. 12. 2020

Ďakujeme všetkým súťažiacim a veríme, že nám i naďalej zachováte Vašu priazeň.

v minimálnej hodnote 80 € s DPH

v predajniach METRO Cash & Carry SR

a zapojte sa do súťaže vyplnením formulára.

*Do minimálnej hodnoty nákupu sa započítava celý sortiment METRO Cash & Carry SR s.r.o. okrem pohonných hmôt a tabakových výrobkov.

Pre účasť v súťaži prosím vyplňte nasledujúci formulár

Registračný formulár

Uvedené údaje budú spracovávané spoločnosťou METRO Cash & Carry SR s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45 952 671, (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) a zároveň v mene prevádzkovateľa spracovávané spoločnosťou Visual Communication, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 785 365, po dobu nevyhnutnú a na účely realizáciu súťaže a odovzdania výhry. Účasťou v súťaži účastník potvrdzuje, že bol informovaný o svojich právach najmä že má právo bezodplatne požadovať na adrese spoločnosti alebo na: poverenec@metro.sk prístup k spracovávaným údajom, právo na ich opravu, blokovanie, výmaz a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

  Kontaktná osoba, ktorá registruje „Účastníka súťaže“ do súťaže

  Údaje z faktúry

  Ktoré údaje mám zadať?

  OZNAM: V prípade, že zadávané čísla sa Vám nezobrazujú vo formulárovom poli, prosím, použite iný prehliadač.

  Zadajte 15 čísiel BEZ LOMÍTOK A ZÁTVORIEK.

  Zadajte prvých 8 čísiel BEZ MEDZIER.

  Viac info

  Štatút súťaže

  METRO Veľká vianočná súťaž

  Tento dokument je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže „METRO Veľká vianočná súťaž“ (ďalej aj ako „súťaž“) na všetkých komunikačných a propagačných materiáloch a médiách určených účastníkom súťaže. Tento dokument môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov k nemu vyhotovených, ktoré budú tvoriť jeho neoddeliteľnú súčasť.

  1. Usporiadateľ súťaže
  Usporiadateľom súťaže je spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45 952 671, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka číslo: 69153/B.

  2. Organizátor súťaže
  Organizátorom súťaže je spoločnosť VISUAL COMMUNICATION s.r.o., so sídlom: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, IČO: 35 785 365, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka číslo: 21444/B.

  3. Názov súťaže
  „METRO Veľká vianočná súťaž“

  4. Doba trvania a miesto konania súťaže
  Súťaž prebieha v období od 15.11.2020 do 31.12.2020 23:59:59 hod. vrátane vo všetkých predajniach METRO Cash & Carry nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.

  5. Súťažné výrobky
  Súťaž sa vzťahuje na všetky výrobky, ktoré Usporiadateľ ponúka na predaj svojim zákazníkom s výnimkou pohonných hmôt a tabakových výrobkov, zakúpené v období konania/trvania súťaže v ktorejkoľvek predajni Usporiadateľa na území Slovenskej republiky.

  6. Účastníci súťaže
  Účastníkom súťaže sa môže stať každý registrovaný zákazník spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. so sídlom alebo miestom podnikania alebo adresou na území Slovenskej republiky, ktorý v čase konania súťaže nakúpi súťažné výrobky v minimálnej hodnote 80,- Eur s DPH (ďalej len „účastník súťaže“).

  Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu k usporiadateľovi alebo organizátorovi, ako aj osoby blízke týmto osobám. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba, ktorá je v zániku, v konkurze alebo v likvidácii. Ak sa aj napriek vyššie uvedenému stane výhercom súťaže tzv. vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná.

  Účastníkom súťaže je výlučne registrovaný zákazník spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. ako je definovaný vyššie (uvedený ako platiteľ na daňovom doklade), a nie kontaktná osoba, ktorá súťažný doklad registruje podľa týchto pravidiel. Výhra, pokiaľ na ňu vznikne nárok, bude vždy odovzdaná výlučne len registrovanému zákazníkovi spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. alebo oprávnenému zástupcovi registrovaného zákazníka spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o..

  7. Účasť v súťaži
  Účastník sa zapojí do súťaže tak, že si zakúpi súťažné výrobky v minimálnej hodnote 80,- € s DPH v predajniach METRO Cash & Carry SR v dobe trvania súťaže na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažný nákup“), uschová si pokladničný doklad / faktúru – daňový doklad preukazujúci uskutočnenie tohto súťažného nákupu (ďalej len „súťažný doklad“) a v dobe trvania súťaže sa zaregistruje zaslaním súťažnej registrácie, a to prostredníctvom webovej stránky www.metrosutaz.sk (ďalej len „webová správa“).

  V prípade výhry je účastník súťaže povinný doložiť súťažný doklad potvrdzujúci nákup súťažných výrobkov v minimálnej hodnote 80,- € s DPH na jeden nákup, na ktorom musia byť zhodné dáta, aké boli zadané cez webový formulár pri vstupe do súťaže. Na jeden súťažný doklad, na ktorom sa nachádza súťažný nákup v minimálnej hodnote 80,- € s DPH, môže účastník súťaže učiniť jeden súťažný vstup.

  Pre účasť v súťaži je nevyhnutné, aby účastník súťaže riadne vyplnil registračný webový formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke www.metrosutaz.sk. Za účastníka súťaže sa považuje len osoba, ktorá správne vyplní všetky údaje uvedené v registračnom formulári.

  Súťažná registrácia cez webovú stránku súťaže prebieha každý deň v dobe konania súťaže. Súťažný nákup je možné registrovať po celú dobu konania súťaže uvedenú v bode 4 tohto dokumentu. Rozhodujúci je vždy okamih doručenia súťažnej registrácie, nie však okamih odoslania webovej správy účastníkom súťaže.

  Registráciou a odoslaním webovej správy pomocou formulára cez webovú stránku www.metrosutaz.sk účastník súťaže prehlasuje, že:
  • sa oboznámil s pravidlami tejto súťaže a že s nimi súhlasí;
  • udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré uviedol do registračného formulára a s využitím prejavov osobnej povahy podľa bodu 11. týchto pravidiel.

  Po registrácii cez webovú stránku bude zapojenie sa do súťaže účastníkovi súťaže potvrdené e-mailom na adresu uvedenú v registračnom formulári.

  V prípade nesprávne zadanej webovej správy, bude účastník súťaže informovaný ihneď po odoslaní o nesprávnosti svojej súťažnej registrácie. Účastník súťaže je zaradený do súťaže okamihom doručenia potvrdzujúcej informácie od Organizátora súťaže (a to spätne k dátumu a času, v ktorom bola jeho súťažná registrácia doručená Organizátorovi súťaže).

  Zaslaním jednej súťažnej registrácie sa účastník súťaže zúčastňuje súťaže o jednu výhru. Účastník súťaže sa môže súťaže zúčastniť aj opakovane, vždy však s novou súťažnou registráciou, novým súťažným nákupom a novým súťažným dokladom. S jednotlivým súťažným dokladom nie je možné sa súťaže zúčastniť opakovane.

  Účastník súťaže je povinný si uschovať originálny súťažný doklad pre preukázanie splnenia podmienok a riadnej účasti v súťaži. Pokiaľ si účastník súťaže súťažný doklad neuschová, nedoloží doklady splňujúce podmienky týchto pravidiel a Usporiadateľ / Organizátor si nebude môcť overiť dáta zadané pri vstupe do súťaže, bude zo súťaže bez náhrady vylúčený. Súťažné doklady potvrdzujúce zakúpenie súťažných výrobkov, ktoré neobsahujú dátum a čas nákupu, hodnotu súťažného nákupu, nie sú považované za doklady preukazujúce splnenie podmienok súťaže.

  V prípade, že sa jeden účastník súťaže zúčastňuje súťaže viackrát, je povinný uschovať si všetky originálne súťažné doklady od súťažných nákupov, ktoré zaradil do súťaže. V prípade pochybností má Usporiadateľ / Organizátor právo požadovať predloženie súťažných dokladov od všetkých súťažných nákupov, ktoré účastník súťaže zaradil do súťaže. Pokiaľ sa účastník súťaže nepreukáže v stanovenej lehote zodpovedajúcim počtom dokladov preukazujúcich splnenie pravidiel súťaže, bude zo súťaže bez náhrady vylúčený.

  8. Výhry
  Do súťaže boli vložené nasledovné výhry:
  • 2 x elektromobil HYUNDAI KONA Electric spolu s peňažnou výhrou vo výške 2 x 10.000,- €
  • 20 x iPhone 11 256 GB
  • 200 x METRO poukážka na nákup v ktorejkoľvek predajni METRO Cash & Carry SR na území Slovenskej republiky v hodnote 200,- €. Poukážka bude vydaná v nominálnej hodnote 50,- €.

  Do súťaže je vložených celkovo 222 kusov výhier.

  9. Výber výhercov
  Výhercovia v súťaži budú vybraní/určení žrebovaním vykonaným elektronickým systémom Organizátora s tým, že žrebovanie prebehne nasledovne:

  Prvé súťažné kolo v termíne od 15.11.2020 (00:00:00) do 24.11.2020 (23:59:59), žrebovanie výhier 5 x iPhone, 50 x 200,- € METRO poukážka dňa 26.11.2020

  Druhé súťažné kolo v termíne od 25.11.2020 (00:00:00) do 06.12.2020 (23:59:59), žrebovanie výhier 5 x iPhone, 50 x 200,- € METRO poukážka dňa 08.12.2020

  Tretie súťažné kolo v termíne od 07.12.2020 (00:00:00) do 16.12.2020 (23:59:59), žrebovanie výhier 5 x iPhone, 50 x 200,- € METRO poukážka dňa 18.12.2020

  Štvrté súťažné kolo v termíne od 17.12.2020 (00:00:00) do 31.12.2020 (23:59:59), žrebovanie výhier 5 x iPhone, 50 x 200,- € METRO poukážka dňa 07.01.2021

  Piate súťažné kolo v termíne od 15.11.2020 (00:00:00) do 31.12.2020 (23:59:59), žrebovanie hlavnej výhry 2 x elektromobil HYUNDAI KONA Electric spolu s peňažnou výhrou vo výške 2 x 10.000,- € dňa 07.01.2021

  Výhercom v súťaži sa stane ten účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky stanovené týmito pravidlami a zároveň bude v súlade s vyššie uvedeným, vyžrebovaný Organizátorom súťaže (ďalej len „výherca“). Výhercovia budú vybratí po ukončení každého súťažného kola zo súťažných registrácií vykonaných v čase trvania jednotlivého súťažného kola z databázy účastníkov súťaže, ktorú vedie Organizátor súťaže. Po ukončení žrebovania každého jednotlivého žrebovacieho kola bude databáza uzatvorená a bude sa vytvárať vždy nová databáza pre ďalšie žrebovacie kolo zo súťažných nákupov zaregistrovaných účastníkom súťaže prostredníctvom webového formulára, s výnimkou piateho žrebovacieho kola o výhru – 2 x elektromobil HYUNDAI KONA Electric spolu s peňažnou výhrou vo výške 2 x 10.000,- €, do ktorého budú zaradené všetky súťažné nákupy účastníkov súťaže zaregistrované prostredníctvom webového formulára (súťažnej registrácie) počas celej doby trvania súťaže.

  V zmysle vyššie uvedeného bude vytvorených päť žrebovacích databáz účastníkov súťaže, a to:

  1. Databáza účastníkov súťaže od 15.11.2020 (00:00:00) do 24.11.2020 (23:59:59) → žrebovanie dňa 26.11.2020
  2. Databáza účastníkov súťaže od 25.11.2020 (00:00:00) do 06.12.2020 (23:59:59) → žrebovanie dňa 08.12.2020
  3. Databáza účastníkov súťaže od 07.12.2020 (00:00:00) do 16.12.2020 (23:59:59) → žrebovanie dňa 18.12.2020
  4. Databáza účastníkov súťaže od 17.12.2020 (00:00:00) do 31.12.2020 (23:59:59) → žrebovanie dňa 07.01.2021
  5. Databáza účastníkov súťaže od 15.11.2020 (00:00:00) do 31.12.2020 (23:59:59) → žrebovanie dňa 07.01.2021

  Žrebovanie v každom kole bude prebiehať za účasti notára, pričom priebeh a výsledky žrebovania budú osvedčené notárom. Z jednotlivého žrebovania bude vyhotovený protokol podpísaný Organizátorom súťaže s tým, že z piateho kola žrebovania bude vyhotovená aj notárska zápisnica o priebehu a výsledkoch žrebovania.

  Organizátor vyžrebuje pri žrebovaní spomedzi všetkých účastníkov súťaže zaregistrovaných prostredníctvom webového formulára výherného účastníka súťaže nasledovne:
  – jeden webový formulár pre každú výhru METRO poukážka na nákup v ktorejkoľvek predajni METRO Cash & Carry SR na území Slovenskej republiky v hodnote 200,- € (t. j. spolu 200 webových formulárov)
  – jeden webový formulár a jeden náhradný webový formulár pre každú výhru iPhone 11 256 GB (t. j. spolu 20 webových formulárov a 20 náhradných webových formulárov)
  – jeden webový formulár a dva náhradné webové formuláre pre každú výhru elektromobil HYUNDAI KONA Electric spolu s peňažnou výhrou vo výške 2 x 10.000,- € (t. j. spolu 2 webové formuláre a 4 náhradné webové formuláre)

  V prípade, že sa do súťaže v období jej konania (resp. v rámci jednotlivých súťažných kôl) platne nezapojí potrebný počet účastníkov súťaže, aby mohli byť rozdelené všetky výhry vložené do súťaže, nerozdané výhry prepadanú v prospech Usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.

  Účastník súťaže je o výhre v súťaži vyrozumený formou e-mailovej správy, ktorú uviedol vo formulári v rámci súťažnej registrácie na webovej stránke najneskôr do 5 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania.

  Súčasťou uvedenej výhernej správy bude tiež výzva na zaslanie kópie súťažných dokladov, s ktorými sa účastník súťaže zapojil do súťaže, na adresu: VISUAL COMMUNICATION s.r.o., so sídlom: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, alebo na e-mailovú adresu vyzývateľa. Zásielku so súťažným dokladom výherca musí odoslať najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania informatívnej správy o výhre (rozhodný je dátum na poštovej pečiatke alebo dátum odoslania e-mailu), s tým, že táto zásielka musí byť doručená najneskôr do 30 dní odo dňa odoslania informatívnej správy o výhre. V prípade nezaslania, nedoručenia, popr. nezaslania všetkých vyššie uvedených dokladov a údajov v požadovanej lehote (alebo v prípade, že tieto doklady nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci súťažných registrácií) stráca účastník súťaže nárok na výhru a tá prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. V prípade výhry 20 x iPhone 11 256 GB a 2 x elektromobil HYUNDAI KONA Electric spolu s peňažnou výhrou vo výške 2 x 10.000,- € je Organizátor súťaže povinný kontaktovať vyššie uvedeným spôsobom náhradných vyžrebovaných výhercov a až následne, keď výherca nevykoná potrebné úkony k nadobudnutiu výhry, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. V prípade pochybností o pravosti súťažných dokladov, je výherca povinný predložiť pod sankciou vylúčenia zo súťaže v stanovenom termíne originály všetkých súťažných dokladov. V prípade sporu rozhodne o ďalšom postupe Organizátor alebo Usporiadateľ.
  Výhry – METRO poukážka na nákup v ktorejkoľvek predajni METRO Cash & Carry SR na území Slovenskej republiky v hodnote 200,- €, budú výhercom zaslané v lehote 30 dní od doručenia požadovaných dokladov a údajov, a to prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu na území Slovenskej republiky a výhry iPhone 11 256 GB budú výhercom zaslané prostredníctvom kuriéra na výhercom uvedenú adresu. Výhry iPhone 11 256 GB môžu byť podmienené podpisom preberacieho protokolu zo strany výhercu.

  Výhry – elektromobil HYUNDAI KONA Electric budú výhercom odovzdané v sídle Organizátora alebo inom vhodnom mieste vopred dohodnutom s výhercom a v termíne vopred dohodnutom s výhercom, najneskôr však v lehote 30 dní od doručenia požadovaných dokladov a údajov. Odovzdanie výhier uvedených v tomto odseku môže byť podmienené podpisom preberacieho protokolu zo strany výhercu.

  10. Daň z výhry, a ďalšie odvodové povinnosti
  V prípade, ak výhry budú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), výherca je povinný výhru zdaniť v zmysle uvedeného zákona.
  V prípade nepeňažnej výhry táto podlieha dani z príjmu a/alebo odvodom na zdravotné poistenie v zmysle platnej legislatívy, tak výherca je povinný výhru zdaniť a odviesť príslušné odvody v zmysle platnej legislatívy.

  Hodnota nepeňažnej výhry – elektromobil HYUNDAI KONA Electric je 30.158,34 Eur bez DPH. Súčasťou uvedenej výhry je aj peňažná výhra vo výške 10.000,- € určená na časť úhrady dane z príjmu resp. odvodov podľa tohto bodu týchto pravidiel. Peňažná výhra bude Organizátorom poukázaná na účet výhercu do 30 dní od odovzdania nepeňažnej výhry.

  Hodnota nepeňažnej výhry – iPhone 11 256 GB je 740,- Eur bez DPH.

  11. Ochrana osobných údajov
  Účastník súťaže vyplnením a odoslaním súťažného formulára berie na vedomie, že pre účely organizácie súťaže je nevyhnutné spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu kontaktných údajov: názov obchodného mena, meno a priezvisko osoby, ktorá registruje súťažný nákup, e-mail, číslo mobilného telefónu, číslo súťažného dokladu za nižšie uvedených podmienok.

  Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

  Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45 952 671, je prevádzkovateľom pre účely spracúvania osobných údajov.

  Osobné údaje účastníkov súťaže sú spracúvané za účelom registrácie v súťaži, vedenie evidencie účastníkov súťaže, vyhodnotenie a informovanie o výhre.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas účastníka súťaže s účasťou v súťaži a jej pravidlami prejavený pri vstupe do súťaže odoslaním webového formulára.

  Príjemcom/sprostredkovateľom osobných údajov účastníkov súťaže je spoločnosť VISUAL COMMUNICATION, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, IČO: 35 785 365, na účely realizácie súťaže a odovzdania výhry.

  Osobné údaje budú uložené u prevádzkovateľa a / alebo príjemcov po dobu trvania súťaže a ďalej 2 mesiace po skončení súťaže, t. j. maximálne do 28.02.2021.

  Účastník súťaže má právo požadovať od Usporiadateľa súťaže a/alebo Organizátora súťaže prístup k poskytnutým osobným údajom, tzn. má právo získať od tejto spoločnosti potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším stanoveným informáciám. Ďalej má účastník súťaže právo na obmedzenie spracúvania údajov, na blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu/výmaz, právo namietať ďalšie spracúvanie, právo na opravu nepresných alebo na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, právo odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov s účinnosťou odvolania odo dňa jeho doručenia (v prípade odvolania súhlasu na spracúvanie osobných údajov účastník súťaže stráca právo ďalej sa zúčastniť súťaže). V prípade, že sú osobné údaje spracúvané automatizovane, má účastník súťaže aj právo získať poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby mu v tom spoločnosť VISUAL COMMUNICATION, s.r.o. bránila (právo na prenositeľnosť). Tieto práva môže účastník súťaže uplatňovať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu u spoločnosti VISUAL COMMUNICATION s.r.o.: info@metrosutaz.sk

  V prípade, že sa účastník súťaže domnieva, že spracúvaním jeho osobných údajov v rámci tejto súťaže, došlo k porušeniu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu, najmä v štáte jeho obvyklého pobytu, miesta výkonu jeho zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

  Zároveň účastník súťaže účasťou v súťaži môže vyjadriť súhlas s použitím jeho e-mailovej adresy a čísla mobilného telefónu na účely priameho marketingu výrobkov a služieb spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. pomocou telekomunikačných prostriedkov a/alebo automatických volacích systémov podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení môže účastník súťaže prejaviť zdarma zaslaním správy na e-mail: info@metro.sk V predmete správy musí účastník súťaže uviesť slovo NEZASIELAŤ!

  12. Ostatné podmienky súťaže:
  Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto príslušnej výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ ani Organizátor súťaže týmto nie sú voči účastníkom súťaže inak zaviazaní, a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia, ako sú uvedené v týchto pravidlách.

  Výhra nie je právne vymáhateľná.

  Usporiadateľ a Organizátor súťaže nezodpovedajú za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom, alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné ťažkosti alebo poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, za rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo s ich dostupnosťou pre účastníkov súťaže. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ.

  Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodov a bez náhrady zmeniť obdobie trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu zverejní na webovej stránke súťaže www.metrosutaz.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Toto všetko môže Usporiadateľ urobiť bez nároku účastníkov súťaže na náhradu nákladov či škody, ktorá by týmto mohla účastníkom súťaže vzniknúť.

  Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedá za vlastnosti výhier. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v súťaži, pričom v prípade sporu má Usporiadateľ právo posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť v akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez povinnosti nahradiť mu akékoľvek náklady či škodu.

  Prípadné námietky alebo reklamácie proti priebehu súťaže možno usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do troch pracovných dní od ukončenia súťaže. Na námietky podané po uvedenej dobe sa nebude prihliadať. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke/reklamácii je konečné.

  Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na webovej stránke www.metrosutaz.sk

  Otázky týkajúce sa súťaže je možné zasielať na súťažný e-mail: info@metrosutaz.sk

  Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí presne zodpovedať skutočnej podobe výhier.

  V Bratislave, dňa 10.11.2020

   

  DODATOK Č. 1

  Usporiadateľ súťaže spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45 952 671, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka číslo: 69153/B sa v súlade so znením Štatútu a pravidiel súťaže zo dňa 10.11.2020 s názvom „METRO Veľká vianočná súťaž“ rozhodol uskutočniť túto zmenu úplných pravidiel súťaže.

  Úplné pravidlá súťaže s názvom „METRO Veľká vianočná súťaž“ sa menia tak, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 k Štatútu a pravidlám súťaže, tieto znejú nasledovne:

  V bode 9. sa pred odsek v znení:

  „V prípade, že sa do súťaže v období jej konania (resp. v rámci jednotlivých súťažných kôl) platne nezapojí potrebný počet účastníkov súťaže, aby mohli byť rozdelené všetky výhry vložené do súťaže, nerozdané výhry prepadanú v prospech Usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.“

  dopĺňa nový odsek v znení:

  „V prípade, ak v ktoromkoľvek súťažnom kole špecifikovanom vyššie, nebudú rozdelené všetky výhry vložené do súťaže z dôvodu, že vyžrebovaný účastník súťaže nesplnil podmienky súťaže, neprevzal si výhru alebo z akéhokoľvek iného dôvodu uznaného Usporiadateľom súťaže, je Organizátor súťaže po riadnom vyžrebovaní výhercov vykonanom v súlade s týmito pravidlami súťaže oprávnený vyžrebovať pre nerozdelené / voľné výhry náhradných výhercov z databázy účastníkov súťaže vytvorenej od 07.12.2020 (00:00:00) do 16.12.2020 (23:59:59) → žrebovanie dňa 18.12.2020 a z databázy účastníkov súťaže vytvorenej od 17.12.2020 (00:00:00) do 31.12.2020 (23:59:59) → žrebovanie dňa 07.01.2021.“

   

  Tento Dodatok č. 1 k Štatútu a pravidlám súťaže nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia na webovej stránke www.metrosutaz.sk. Ostatné ustanovenia Štatútu a pravidiel súťaže ostávajú nezmenené v platnosti.

   

  V Bratislave, dňa 15.12.2020